БЖЗҚ» АҚ салымшылардыбелгісізтұлғалардың Қоратынан

«БЖЗҚ» АҚ салымшылардыбелгісізтұлғалардыңҚоратынан телефон мен электрондықпоштаарқылыжұртшылыққа «БЖЗҚ» АҚ сыйлықұтысынұйымдастырғанытуралыжалғанақпараттаратыпжатқанынескертеді. АлаяқтарҚорсалымшыларынасыйлықтыалуүшінсілтемедекөрсетілгенөзгересурстарғакіріп, өзінің банк деректемелерінжіберудіұсынуда. Осылайша, зейнетақықорысалымшыларыныңжекедеректемелерітуралыақпараттардызаңсызиеленуәрекетіжасалуда.

«БЖЗҚ» АҚ барлықсалымшылардыҚорқандай да бірұтыстарұйымдастырумен, жекемәліметтердіэлектрондықәдіспенжинауменайналыспайтынытуралыжәнеөзатынанмұндайіс-әрекетжүргізугеөзгетұлғаларғақұзыретбермейтінінескертеді.

Құрметтісалымшылар! Өздеріңіздіңжекемәліметтеріңіздіңқұпиялығынқамтамасызетуүшінмұндайэлектрондықхабарламаларға, телефон қоңырауларына, СМС-хабарламаларғажауапбермеңіздержәнеэлектрондықжолдаудағысілтемелергекірмеңіздер. Алаяқтардыңалдауынатүспеуүшінмұқиятсақболыңыздар! Оларірікомпаниялардыңатынжамылыпәрекететеді. Сондықтанжекемазмұндағыақпараттардыбөтенадамдарғаашпаңыздар! Сыйлықтар мен ұтыстартуралыуәделергесенбеңіздер! Бұлтуралыжақындарыңыз бен таныстарыңыздыескертудіұмытпаңыздар! Өтініш: мұндайқоңыраулар мен жолдаулартуралыміндеттітүрде БЖЗҚ-ның 1418 байланысорталығынахабарлаңыздар!

«БЖЗҚ» АҚ белгісізтұлғалардыңжоғарыдаайтылғанұтыстардыөткізугебайланыстыәрекеттерінежауаптыемесекенінескертеді.